การสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

แจ้งโรงเรียน บ้านเนินสะอาด/บ้านห้วยไคร้/บ้านซับถาวร/บ้านป่าระกำ/บ้านคลองใหญ่/บ้านแก้ง/ชุมชนบ้านตาหลังใน/บ้านมหาเจริญ/บ้านทุ่งพลวง/บ้านคลองน้ำใส/บ้านทุ่งหินโคน/

บ้านเนินดินแดง/บ้านวังวน/บ้านคลองสิบสาม/บ้านท่าตาสี/บ้านคลองหมากนัด/บ้านคลองธรรมชาติ/บ้านท่ากะบาก/บ้านเขาตะกรุบพัฒนา/บ้านซับน้อย/บ้านชุมทอง/บ้านโคกน้อย/บ้านเขามะกา/

เขาสิงโต/บ้านคลองทราย/อนุบาลวังสมบูรณ์/บ้านพระเพลิง และบ้านคลองคันฉอโปรดเข้าไปบันทึกชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระบบเว็ปไซด์

ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ภายในเวลา 16.30 น.

การปิดรับสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1.เขตฯ จะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2557  เวลา 16.30 น.  จึงขอให้เร่งดำเนินการสมัครแข่งขันผ่านระบบบนเว็ปไซด์(หลายโรงเรียนยังไม่ได้สมัคร) หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้

2.หากมีปัญหาไม่สามารถสมัครผ่านระบบได้ ให้ส่งเป็นเอกสารได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ภายในเวลา 16.30น.

3.โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกชื่อผู้เข้าแข่งขัน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น. เช่นเดียวกัน

ติดต่อ สพป.สก.1