โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังนำ้เย็นมิตรภาพที่ 179

ได้ติดตามการจัดตั้งเครี่องคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพิ่มอีก 1 ห้อง จำนวน 35 เครี่อง

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

 01 06

02

05

 

ติดต่อ สพป.สก.1