คืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คสช. ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ในโครงการคืนความสุขสู่ประชาชน 

และได้เยี่ยมชมศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

IMG_0770 IMG_0774 IMG_0790 IMG_0799 IMG_0787 IMG_0779 IMG_0777IMG_0752 IMG_0754 IMG_0762 IMG_0757 IMG_0766

ติดต่อเรา