เยี่ยมชม ร.ร. ครับ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

โดยมีนายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ต้อนรับด้วยความยินดี

ติดต่อเรา