ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เปิดค่ายพักแรมฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน
เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนใน
ตำบลสระขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ณ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธรรมยานประยุต อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ IMG_6040 IMG_6042 IMG_6045 IMG_6049 IMG_6078 IMG_6093 IMG_6098 IMG_6110 IMG_6113 IMG_6126 IMG_6129 IMG_6130๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ติดต่อ สพป.สก.1