ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด เรื่องการรับสมัครนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด เกี่ยวกับการรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. ยังมีโรงเรียนหลายแห่งที่ยังไม่ได้สมัครแข่งขัน ขอแจ้งให้ทราบว่าระบบจะปิดการรับสมัคร
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดจะหมดสิทธิ์สมัครในครั้งนี้
2.หากโรงเรียนไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในระบบบนเว็ปไซด์ได้ ให้ส่งเป็นเอกสารด้วยตนเองที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ภายในเวลา 16.30 น.หากพ้นกำหนดจะหมดสิทธิ์สมัครในครั้งนี้

ติดต่อ สพป.สก.1