ด่วน…การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ตามนโยบายของท่าน ผอ.เขตพื้นท่ี่การศึกษา ได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

ให้โรงเรียนส่งครูที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ สมัครเข้ารับการอบรม

จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารโรงเรียนทุแห่ง ได้สำรวจตาวจสอบวุฒิทางลูกเสือของครูในโรงเรียน พร้อมทั้งส่งรายชื่อครู

สมัครเข้ารับการอบรมภายในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557

ติดต่อเรา