รับการตรวจสถานศึกษาดีเด่น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  นำโดย ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  ได้เข้ามาประเมินสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

ในวันที่  20  สิงหาคม  2557

6 1 2 3 4 5 

ติดต่อเรา