แจ้งโรงเรียนในสังกัด

ให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ให้ส่งทางระบบด่วน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557

ติดต่อเรา