การรับ ทร.14

ขณะนี้ สพป.ได้ดำเนินการคัดลอก ทร.14 จาก อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อกรอกลงในโปรแกรมด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา (ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน)เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว ติดต่อขอรับ ทร.14 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา