อบรมการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน

แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน วันที่ 29 สิงหาคม 2557 และให้โรงเรียนดังต่อไปนี้นำทะเบียนคุมทรัพย์สินมาในวันอบรมด้วย

                1. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

                2. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

                3. โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  

                4. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

                5. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

                6. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

         หนังสือราชการ

rich

ติดต่อ สพป.สก.1