โครงการอบรมครูในการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน

1. แจ้งรายชื่อครู ป.2-3 ทุกคน และครู ม.2(เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ  รวม 4 คน)

ถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน 25 ส.ค. 57 และเข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังแนบ

2. แจ้งครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะวิทยากร เข้ารับการอบรม ตามกำหนดการดังแนบ

ติดต่อเรา