กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “ลูกกตัญญู ผู้ปกครองดีเด่น”

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งขาติ ขึ้น ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
โรงเรียนเทศมงคล ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี  2557 เพื่อสดุดีพระองค์ท่าน อาทิเช่น
    –   การประกวดระบายสีรูปภาพวันแม่
                 –   การประกวดคัดลายมือจากกลอนวันแม่
                 –   การประกวดทำการ์ดวันแม่
                 –   การประกวดเรียงความ “ แม่ของฉัน”
                 –   การประกวดร้องเพลงค่าน้ำนม
อนึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ
       1. เพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
       2. เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และระลึกถึงพระคุณของแม่
       3. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่
       4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก

          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
จนทำให้การดำเนินการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

11
12

นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล ประธานในพิธี

ตามมาด้วยการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
13 14 15

16

17 18
เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักและเคารพต่อมารดาและผู้มีพระคุณ
นักเรียนได้มีโอกาสกราบแม่ มอบดอกมะลิให้แม่ และกอดแม่

ติดต่อเรา