กำหนดวันประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปีการศึกษา 2557

  

สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดวันประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

“เยาวชชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557  ณ อาคารหอประชุมรวมใจภักดิ์  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

โดยให้โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประกวดได้ไปจัดนิทรรศการ พร้อมนำเสนอโครงงานให้แล้วเสร็จ

ในวันที่ 3 ก.ย.57 เวลา 08.30 น. หวังว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

รายชื่อโรงเรียนดังนี้   ระดับมัธยมศึกษา  1.โรงเรียนบ้านทัพหลวง  2.โรงเรียนบ้านคลองผักขม 

3. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  4.โรงเรียนบ้านวังใหม่  5. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 

6. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 7.โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

ระดับประถมศึกษา  1. โรงเรียนบ้านหนองหว้า

หมายเหตุ  ศึกษารายละเอียด ขนาดบอร์ดโครงงาน เกณฑ์การประกวด ฯลฯ  ในคู่มือการประกวด ที่แนบ kumekuntumyauchonthai-2557

ติดต่อ สพป.สก.1