การประกวดกิจกรรมโครงการ”หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดประกวดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ในวันที่ 16  – 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในการนี้ สพป.ต้องดำเนินการรวบรวมผลการจัดกิจกรรมของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในภาพรวมของ สพป. เป็นหมวดหมู่ และสรุปเป็นแนวดำเนินการในปีต่อไป จึงขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่งที่ส่งกิจกรรมเข้าประกวด นำส่งซาวด์เสียงเพลงมาร์ช ชาวด์เสียงชุดการแสดงท่ารำ ซาวด์เสียงแสดงศิลปวัฒนธรรม (เป็น CD หรือ Flash Drive ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1