เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนอนุบาล ณ ห้องเรียนอนุบาล วันที่ 19 สิงหาคม 2557

ทันตแพทย์จากสถานีอนามัยคลองตาสูตรเคลือบฟลูออไรด์นักเรียนชั้นอนุบาล

ณ ห้องเรียนอนุบาล

วันที่ 19 สิงหาคม 2557

1000