ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ให้ดำเนินการตาม หนังสือ สพป.สก.เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2920 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557

รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารทางระบบ e-office มาพร้อมแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดต่อเรา