วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน

เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

DSCF6060 DSCF6066 DSCF6084 DSCF6091 DSCF6096 DSCF6098 DSCF6100 DSCF6107 DSCF6130 DSCF6137 DSCF6138 DSCF6139