เก็บตก หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงมาร์ชและท่ารำประจำโรงเรียน

โครงการหนึ่งสถานศึกษา  หนึ่งวัฒนธรรม

ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1

1

2

ติดต่อ สพป.สก.1