แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน

ตามหนังสื่อ สพป.สก.1 ที่ ศธ 04153/ว2844 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557   สพป.สก.1  แจ้งว่าได้จัดทำเอกสาร “แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”   และจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนๆ ละ 1 เล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน นั้น

กลุ่มนิเทศฯ โดยนางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศก์ ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบว่า ขณะนี้เอกสารดังกล่าว ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว  และจะมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  ในวันประชุมผู้บริหารประจำเดือน วันที่ 28 สิหาคม 2557 นี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ติดต่อ สพป.สก.1