แจ้งผอ.โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน

แจ้งผอ.โรงเรียนในฝัน ส่งตัวแทนครูร่วมจัดทำมาตรการและแนวทางดำเนินงาน “กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” โรงเรียนละ 1 คน ที่โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ติดต่อเรา