แจ้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งเกี่ยวกับการสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัด อปท. ดังนี้

1.โรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา สมัครแข่งขันได้ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ระดับ ม.ต้น สมัครที่ สพม.เขต 7

2.โรงเรียนสังกัด อปท. ให้สมัครได้ดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)/เทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง) ทุกระดับการศึกษา ให้สมัครได้ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา สมัครที่ สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลายสมัครที่ สพม.เขต 7