รับมอบคอมพิวเตอร์พกพา (tablet)

อ.เสรี ชิโนดม  รองอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว  นำนางสาวเรวดี  รามสูตร  จากบริษัทMicrosoft ร่วมกับมาบริจาคคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 10 เครื่อง ให้โรงเรียนบ้านเนินผาสุกเพื่อเป็นแนวทางในการนำร่องทำ สมาร์ทคลาสรูมในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

ติดต่อ สพป.สก.1