การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนทุกสังกัดเกี่ยวกับการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1. การสมัครเข้าแข่งขัน เขตฯ จะเปิดระบบให้โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขันบนเว็ปไซด์ ตั้งแต่วันที่ 20-25 สิงหาคม 2557

หากพ้นกำหนดระบบจะปิด โรงเรียนจะไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้อีก จึงขอให้โรงเรียนเตรียมประเภทการแข่งขัน

และรายชื่อนักเรียนให้พร้อม ซึ่งเขตฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นหนังสือราชการอีกครั้ง

2. กำหนดการแข่งขันเลื่อนเป็นวันที่ 6-7,13-14,และ20-21 กันยายน 2557 กำหนดวัน เวลา สถานที่ แต่ละกิจกรรม

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

3. เลื่อนการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซึ่งเดิมวางแผนกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ออกไปก่อน หากกำหนดเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อ สพป.สก.1