หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดและการแข่งขันตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน รวมทั้งมีท่ารำประจำโรงเรียนซึ่งดัดแปลงหรือประยุกต์มาจากอัตลักษณ์ของชุมชน และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_3458 page1 page2 page3 page4 page5 page6

ติดต่อ สพป.สก.1