เด็กดีสร้างได้

นายปราโมทย์ โชติช่วง ผอ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กดีสร้างได้” โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่น ในคุณธรรม จริญธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองมั่นคงอยู่ในคุณงามความดี โดยนายศักดิ์ชัย บรรรสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

page1 page2 page3 page4 page5

ติดต่อเรา