ประกวดหนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1
เข้าร่วมประกวดโครงการ หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม
ได้แก่ ท่ารำ ในชุดการแสดง เซิ้งเนินสายฝน
เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชเนินสายฝน
ในวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
DANC2DANC3DANC1DANC4DANC5DANC6DANC7DANC8DANC9DANC10DANC11DANC12DANC13DANC14DANC14DANC15DANC16

ติดต่อ สพป.สก.1