โครงการพัฒนางานสารสนเทศและบุคลากร

โครงการพัฒนางานสารสนเทศและบุคลากร
เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft Office PowerPoint 2007
วันที่
21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
POWERPOINT1
POWERPOINT2
POWERPOINT4
POWERPOINT5
POWERPOINT6
POWERPOINT7
POWERPOINT8
POWERPOINT9
POWERPOINT10
POWERPOINT12
POWERPOINT13
POWERPOINT14
POWERPOINT15
POWERPOINT16
POWERPOINT17
POWERPOINT18

POWERPOINT19POWERPOINT20
POWERPOINT21
POWERPOINT22
POWERPOINT23
POWERPOINT24
POWERPOINT25
POWERPOINT26
POWERPOINT27
POWERPOINT28
POWERPOINT29
POWERPOINT30
POWERPOINT31

ติดต่อ สพป.สก.1