นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยปทุมธานีศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557

นักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการในโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

IMG_0133 IMG_0134 IMG_0139

Message us