ซักซ้อมความเข้าใจการประกวดเพลงมาร์ช

การประกวดเพลงมาร์ช สำหรับเพลงมาร์ชเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสามารถปรับลดระดับเสียงให้เข้ากับระดับเสียงของเด็กได้ ทั้งนี้ให้โรงเรียนส่ง Flash Drive ให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

ติดต่อเรา