การทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2557

แจ้งโรงเรียนที่มีครูสมัครสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ส่งรายชื่อและเลขประจำตัวประชาชน ตามตารางดังแนบส่งทาง E-mail : [email protected] หรือ boo[email protected] ด่วนที่สุด เพื่อที่สทศ.จะได้จัดสนามสอบต่อไปtable 3

ติดต่อ สพป.สก.1