โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตใน ร.ร.บ้านลุงพลู

         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

มาวัดความกว้าง ยาวของถนนที่จะก่อสร้าง

เพื่อนำไปเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการก่อสร้างต่อไป

*********************

1 2 5 3 8 7 6 9 10 11

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1