การอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในประจำวัน โดยมี ดร.จุรี ทัพวงษ์ และวิทยากรผู้ให้ความรู้ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรี และมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน ๓๖ คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

IMG_3314 IMG_3310  IMG_3317 IMG_3318 IMG_3322 IMG_3334 IMG_3336 IMG_3348 IMG_3351

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา