เชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557

สพป.สระแก้ว  เขต  1  เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1