ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกชมรมครูศิลปะสระแก้ว 1

ชมรมครูศิลปะสระแก้ว 1 ที่จะเข้าอบรมในวันที่ 17  สิงหาคม 2557 ผู้ประสานงาน คือ อาจารย์สมพิศ  ปะโสทะกัง  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ tel- 083 1108434 และอาจารย์ วิริยะ  ปะโสทะกัง tel – 098 3134451

ติดต่อเรา