การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล

ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้แจ้งตารางการนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบลหน้าเว็ปไซต์สำนักงานเขตฯ
แล้วนั้น ขอเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารการนิเทศติดตาม (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) โดยให้โรงเรียนดำเนินการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน นิเทศการเรียนการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที3,6 และม.3 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส และรายงานผลการดำเนินงานตามแบนิเทศ พร้อมแนบเอกสารประกอบ (รูปภาพกิจกรรม/แผนการจัดการเรียนรู้/วิจัยในชั้นเรียน/แผนการสอนซ่อมเสริมฯลฯ) โดยจัดส่งเป็นรูปเล่ม พร้อมแผ่นCD ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ส่วนคณะกรรมการที่ไปนิเทศ ให้โรงเรียนแจ้งครูป.3 ป.6 และม. 3 เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ตามตารางการนิเทศ href=”http://www.sk1edu.go.th/?table School Dtumbonattachment_id=18926″ rel=”attachment wp-att-18926″>dtumbon157attachment_id=18927″ rel=”attachment wp-att-18927″>table School Dtumbontable School Dtumbon

ติดต่อ สพป.สก.1