การประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์”

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

rat

 

ติดต่อ สพป.สก.1