ขอเชิญร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก

7ด้วยจังหวัดทหารบกสระแก้ว  ขอความร่วมมือสั่งจองพระพุทธบูชา  เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพย่าบาล

ในสังกัดกองทัพบก จำนวน 37 แห่งทั่วประเทศ  ทั้งนี้ หากมีผุ้สนใจสามารถสั่งจองวัตถุมงคลได้โดยตรง  และโอนเงินเข้าบับญี

ธนาคารทหารไทย จำกั (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การกุศลจังหวัดทหารบกสระแก้ว”

เลขที่ 338-2-40018-6  และสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสั่งจองไปที่ โทรสารหมายเลข 0-03723-2475

รายละเอียดและใบสั่งจ1 1 2 3 4 5 6องตามเอกสารที่แนบมานี้

ติดต่อ สพป.สก.1