Get ready to be ASEAN Community 2015 SAKAEO PESAO 1

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) นำโดยนายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

Get ready to be ASEAN Community 2015 SAKAEO PESAO 1

ซึ่งได้รับเกียรติโดยท่าน ศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในวันอาเซียน ซึ่ง สพฐ. มีนโยบายการขับเคลื่อนการเรียนรู้อาเซียนศึกษา และการสร้างความตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับครูผู้สอนและนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานซึ่งกันและกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

ติดต่อ สพป.สก.1