รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”

ขอความร่วมมือโรงเรียน ที่มีบุคคลได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จำนวน 5 โรงเรียน คือ ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี บ้านเขาสามสิบ บ้านสี่แยก บ้านวังยาง และบ้านหินกอง ให้มาติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1