ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน “Silk Roads Youth Research Grant” ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์เยาวชนและผู้สนใจ (อายุไม่เกิน 35 ปี) สมัครรับทุนวิจัยสำหรับเยาวชน “Silk Roads Youth Research Grant” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมของยูเนสโก (UNESCO Silk Roads Programme) และการสนับสนุนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Commission of the People’s Republic of China for UNESCO) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นเยาว์ในการศึกษาเกี่ยวกับมรดกร่วมและพหุอัตลักษณ์ที่มีพัฒนาการมาหลายศตวรรษในการปฏิสัมพันธ์กันในเส้นทางสายไหม

หัวข้อการวิจัยมีความหลากหลายและข้ามสาขาทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี กีฬาและเกมพื้นบ้าน เศรษฐกิจและการค้า รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม เป็นต้น โดยให้เน้นที่ผลของการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมของสองวัฒนธรรมหรือมากกว่า

รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ติดต่อ สพป.สก.1