กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย

สัปดาห์ภาษาไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมนักอ่านข่าวน้อย กิจกรรมคัดลายมือ สะกดคำและกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย

 

000

ติดต่อ สพป.สก.1