การสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล

แจ้งโรงเรียนในสังกัด….

ชมรมวัดและประเมินผลจัดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล ของ สทศ. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ในวันที่ 6 กันยายน 2557 จึงเชิญชวนให้ข้าราชการครูในสังกัดสมัครสอบ ตามรายละเอียดดังแนบ

เมื่อสมัครสอบและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียนรายงานผู้สมัครสอบตามแบบฟอร์ม ดังแนบเพื่อจัดทำเป็นทำเนียบ และแสดงความประสงค์การเข้าติวเข้มก่อนสอบ

ติดต่อ สพป.สก.1