การขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด่วน ที่  ศธ ๐๔๑๕๓/ว ๑๑๒๕  ลงวันที ๕ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖  ในหัวข้อ Soft Power สภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่สากล ส่งผลงานผ่านทาง QR Code  ภายในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด >>>การขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนประจำปี 2566

ติดต่อ สพป.สก.1