การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในระดับ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบ PISA Liked ผ่านระบบ TEDET

หนังสือนำ2818

สิ่งที่ส่งมาด้วย

คำสั่งPISA Liked 2  2818z

ตารางการทดสอบ2818t

username และ passwardUsername Passward PISA Liked