วันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 5 สิงหาคม 2557

ผอ.คณะครูนักเรียน นายกอบต.คลองหินปูนกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุมชนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองตาสูตร

วันที่ 5 สิงหาคม 2557

300050004000100020007000900080004000050000200001000030000

 

ติดต่อ สพป.สก.1