การวัดผลผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปี 2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวลออ แก้วศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบวัดผลผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปี 2566 บ้านเรียน เด็กดี Homeschool เด็กชายนาคิตะ นาโพนงาม  ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1