หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

                ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดย ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้  ว12.2566 ลว.23 มี.ค. 66

ติดต่อ สพป.สก.1