ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (๓ หลักสูตร)

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ร่วมกับสโมสรลูกเสือชุมพรภักดี

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๓ หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดังนี้

๑. การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C) จัดอบรมระหว่างวันที่ 

๕ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) จัดอบรมระหว่างวันที่ 

๒๓ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

๓. การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)  จัดอบรม

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖  

ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

รายละเอียด >>โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ติดต่อ สพป.สก.1