ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๒ รุ่น ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

๑. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสำรอง

ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ

ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  

ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียด >>โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ติดต่อ สพป.สก.1